Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající a na straně druhé je Kupující.

Prodávajícím je Bizon-stany, s. r. o., Dukelských hrdinů 44, 411 55 Terezín, Česká Republika, IČ: 052 25 761, DIČ: CZ05225761 (plátce DPH), Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37784

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu (objednávku) s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Tyto VOP rozlišují v případě potřeby Kupujícího-Spotřebitele a Kupujícího-Podnikatele.

Kupní smlouva vzniká zaplacením za stan (zboží) nebo zaplacením zálohy nebo zaplacením dohodnuté částky za stan (zboží).

Kupující odesláním kalkulace potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy s těmito VOP, které obsahují i příslušná ustanovení ohledně ochrany osobních údajů, a s dokumenty Reklamační řád a Platební a dodací podmínky,  které jsou jejich nedílnou součástí, seznámil a výslovně s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zaplacení objednávky.

II. Smlouva

Kupní smlouva vzniká zaplacením objednávky Kupujícím, čímž se objednávka potvrzuje. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak
požadované plnění, tak dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdáme zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Ačkoliv je pro případnou potřebu Kupujícího přeložena do německého a anglického jazyka, platí v případě sporu o výklad pojmů výklad smlouvy psané v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

III. Postup při uzavírání smlouvy

Při objednání vyplní Kupující své údaje, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČ, DIČ). Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

IV. Objednávka

 • písemně či e-mailem;
 • osobně po domluveném termínu v provozovně Prodávajícího v Terezíně.

Objednávky jsou potvrzeny pouze tehdy, jestliže byly Prodávajícím potvrzeny na základě vystavené faktury, tedy nikoliv na základě cenové nabídky či vyúčtování;

Na objednávku / poptávku či dotaz odpoví Prodávající během 3 pracovních dní. Pokud tak neučiní, pak je žádoucí, jej opětovně kontaktovat.

V. Nabídky a ceny

 • Nabídky Prodávajícího jsou nezávazné.
 • Pokud nejsou s Prodávajícím písemně dohodnuty jiné ceny, platí aktuální ceny ke dni objednávky.
 • Ceny Prodávajícího se mohou měnit.
 • Všechny ceny jsou uvedeny s DPH i bez DPH.
 • V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, dekorace apod.; ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

VI. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude Kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím jinak a to předem a závazně.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď a) při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího, nebo b) bankovním převodem na účet určený prodávajícím.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení. Před převodem vlastnictví není dovoleno zástavní právo, zajišťovací převod práva, zpracování nebo transformace bez našeho souhlasu.

Nedoplatky Kupujícího či jeho pozdní platby opravňují Prodávajícího, aniž jsou tím dotčeny ostatní právní prostředky, účtovat Kupujícímu úrok z prodlení, který odpovídá výši úroků z prodlení dle nařízení české vlády č. 351/2013 Sb., tedy ve výši repo sazby stanovené ČNB s připočtením 8 procentních bodů, a současně zastavit plnění jeho závazků, dokud nedojde k vypořádání nedoplatku.

Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí Kupující na základě kupní smlouvy zálohu (1. splátku) ve výši 60 % kupní ceny včetně DPH nebo bez DPH, dle vyúčtování, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen Kupující uhradit před převzetím zboží, pokud se obě smluvní strany předem a závazným způsobem nedohodli jinak. Neuhradí-li Kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 60 % kupní ceny. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

VII. Dodací podmínky/způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkuje dodání následujícím způsobem:

Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na hmotnosti, místu dodání a na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či zpoždění dopravce nenese Prodávající zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny na webové stránce zde.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jednomu stejnému Kupujícímu a své zboží kupujícímu, který je v prodlení s platbou, neprodávat.

VIII. Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých již splatných finančních závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.  Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.

 • Zahájení reklamace není důvodem k neuhrazení ceny zboží.  Kupující je povinen uhradit zboží v souladu s kupní smlouvou.
 • Pokud nedojde k platbě doplatku do 30 dní od předání zboží, zůstává zboží majetkem Kupujícího, a to i včetně dalších, již uhrazených plateb za dané zboží.

IX. Technické změny

Prodávající usiluje o stálé zlepšování a zdokonalování svého zboží (výrobků), a proto si vyhrazuje právo na změny v jejich konstrukci a na změny v informacích, které uvádí v jeho nabídkách, pokud to neovlivní negativně hodnotu jím nabízených produktů.

To platí i pro změny, které slouží k udržení dodávek zboží, které nabízí. V tomto ohledu je též oprávněn ke změnám služeb v rozsahu, který je přiměřený pro kupujícího a který vede k co nejlepšímu provedení objednávky.

X. Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje Kupujícího, pokud jsou nezbytné pro zřízení, obsah nebo změnu smluvního vztahu, jsou využívány výhradně k plnění smlouvy. Jestliže chce Kupující například dodat zboží, musí být jeho jméno a adresa předána poskytovateli přepravních služeb. Kupující s tímto souhlasí.
 • Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího nebudou předány třetím stranám mimo rámec této smlouvu bez jeho výslovného souhlasu nebo bez právního základu. Po realizaci této smlouvy budou jeho údaje blokovány s ohledem na daňové a obchodně právní lhůty archivace, a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud Kupující výslovně neschválí jejich další používání. Kupující s tímto souhlasí.

XI. Zrušení objednávky / Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím - Spotřebitelem

Prodávající vyrábí veškeré své zboží (stany) na zakázku. Zrušení již zaplacené objednávky/zálohy na toto zboží, které je vyráběno dle specifických (nestandardních) požadavků Kupujícího a které tedy není běžně v nabídce Prodávajícího, je vyloučeno.

Odstoupení od smlouvy, které se týká zboží se standardní specifikací, je možné do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. od dne vzniku potvrzení objednávky Prodávajícím na základě vystavené faktury.

Pokud po uplynutí této doby bude Prodávající z jeho dobré vůle a za podmínek k tomu vhodných souhlasit se zrušením objednávky či odstoupením od smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo s vrácením zboží, zůstává mu nárok na zaplacenou zálohu. Pokud byly již vynaloženy prostředky na dopravu, tak má Prodávající nárok na jejich okamžitou úhradu.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy dle podmínek VOP, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které Kupující uhradil na základě této zrušené smlouvy, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od této smlouvy. Pokud vrácením věcí vznikly Prodávajícímu náklady s tím spojené (např. poplatky), bude tato částka odečtena od vracené částky.

Zboží musí být Kupujícím zasláno zpět s ke zboží dodanou dokumentací, nepoškozené, a čisté, a pokud možno v/s originálním obalem, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží kupujícím převzato.

2. Odstoupení od smlouvy Kupujícím-Podnikatelem

Kupující -Podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující, co ještě vrátit může, a dá náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo na základě nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 30 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

XII. Záruka a záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR (podrobnosti viz Reklamační řád, který je nedělitelnou součástí těchto VOP).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP podléhají Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující–Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů jsou uvedeny zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávající pro možné vyřešení nastalé situace.

Jestliže by byla část těchto VOP neplatná, nezakládá to neplatnost pro ostatní ustanovení těchto VOP.

Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 8. 2019.